Offentlige Virksomheder

Case 4: Markedsanalyse af danske og internationale markeder

Vi lægger stor vægt på, at de anbefalinger, vi kommer med til vores kunder, bygger på grundige og gennemarbejdede analyser.

Vi har blandt andet udført et større analysearbejde for en stor dansk virksomhed indenfor varme-sektoren, hvor både det danske og de internationale markeder blev analyseret. Analyserne har siden fungeret som beslutningsgrundlag for virksomheden.

Efterfølgende benyttede virksomheden sig af vores tilbud om ledelsessparring for at sikre en succesfuld implementering af de strategiske ændringer. Vi tilbyder altid at deltage i det videre arbejde, hvor analyserne benyttes i praksis, for eksempel i forbindelse med forretningsstrategi eller kompetenceudvikling.

offentligecases

Case 5: Forretningsudvikling

En større dansk virksomhed, på energiområdet ønskede at blive en væsentlig spiller på sit marked. Det ville både komme til at betyde en forøgelse af antallet af ydelser og produkter til kunderne samt til markedsandelene.

Scorpio Strategi samarbejdede med projektledelsen og hjalp med, at definere hvilke barrierer der eksisterede, hvilke alternative veje der var til at nå målet og hvilken vej, der ville være den bedste at gå.

Desuden blev der afholdt workshops, hvor virksomhedens nøglemedarbejdere og relevante aktører fra branchen deltog. Dermed sikrede vi et højt niveau af input og energi – og opnåede at alle internt i virksomheden følte ejerskab overfor den fremtidige strategi.

Der blev også lagt en plan for det videre arbejde med implementering af den valgte strategi. Det er nemlig uhyre vigtigt for os, at vores kunder står med et konkret output af arbejde videre med i form af en tidsplan for implementeringen og/eller en klar ansvarsfordeling. På den måde sikre vi os, at kunden bliver fulgt helt til dørs.

Case 6: Organisationsudvikling

En stor kommunal virksomhed havde behov for at nytænke leveranceorganisationen radikalt. Organisation havde ikke ændret sig, selvom antallet af medarbejdere i en periode var steget markant. Da vi startede, var situationen helt uholdbar. Der var en gennemgribende mistillid mellem ledelse og medarbejdere.
Vores opgave var at analysere, finde løsninger, skabe opbakning og motivation i organisationen til alle de nye tiltag, der måtte komme ud af processen. Vi var projektleder på projektet. Først fandt vi sammen med ledelsen frem til best practice i Danmark inden for denne branche med hensyn til organisering og normering. Vi bistod med implementeringen af ny organisation, herunder rekruttering af ledere, ledelsessparring, gennemførelse af konfliktafklarende interviews med alle, tilrettelæggelse af teambuilding for det nye lederteam og for medarbejderteamene for at skabe fælles billeder af mål og midler.
Vi lægger vægt på, at der sker reel indlæring i organisationen, som vi arbejder sammen med. Derfor gennemføres først teambuilding for ledergruppen. Derefter er det lederne med os på sidelinjen, som gennemfører teambuilding for medarbejderteams. Således oplærte vi lederne til at facilitere de regelmæssige TUS samtaler (TeamUdviklingsSamtaler), hvor teamet aftaler løbende forbedringer.
Som afslutning på organisationsudviklingen gennemførtes workshops, hvor nøglemedarbejdere samt eksterne leverandører og fagkonsulenter deltog for at effektivisere og kvalificere leverancerne.
Ved projektets afslutning udtalte kunden, at det ikke havde været muligt at løftet organisation uden Scorpio Strategis ledelseserfaring og projektstyring.

Case 7: Strategi og struktureret kompetenceudvikling

To kommunalt ejede virksomheder havde besluttet at fusionere. Vi deltog for at bistå en af ledere, der var i orkanens øje. Lederens drøm var, at fusionen kunne blive en effektiv og smertefri integration af både mellemledere og medarbejdere. Vi tilrettelagde sammen et forløb, som startede med, at det nye ledelsesteam skulle se fremad og fastlægge deres fælles drøm/ledestjerne, målsætninger og dermed strategi. Herved skabtes en ny fælles platform og et fællesskab blandt mellemlederne. Et fællesskab, som blev forstærket på det første store medarbejdercamp, hvor mellemlederne på tværs af selskaberne faciliterede dialog og gruppearbejder om strategi, og hvordan denne skulle implementeres i organisationen.
Som opfølgning på camp arbejdet assisterede vi med den efterfølgende udarbejdelse af strategiske handlingsplaner for hvert af strategiens hovedspor. Et af sporene handler om at styrke kompetenceniveauet. Her har Scorpio introduceret dialogværktøj og en systematik til at opnå en struktureret og professionel kompetenceudvikling med anvendelse af færre uddannelsesmidler.
Det er vigtigt for os, at vi skaber mulighed for, at kunden selv kompetenceudvikles, mens vi hjælper vores kunder med deres umiddelbare udfordringer.